NLA là gì? Ý nghĩa của từ nla - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

NLA là gì? Ý nghĩa của từ nla

NLA là gì ?

NLA là “Network Level Authentication” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NLA

NLA có nghĩa “Network Level Authentication”, dịch sang tiếng Việt là “Xác thực cấp độ mạng”.

NLA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NLA là “Network Level Authentication”.

Một số kiểu NLA viết tắt khác:
+ No Longer Available: Không còn có sẵn, không còn hiệu lực.
+ National Library of Australia: Thư viện quốc gia Úc.
+ Nebraska Library Association: Hiệp hội Thư viện Nebraska (Hoa Kỳ).
+ Nevada Library Association: Hiệp hội thư viện Nevada (Hoa Kỳ).

Gợi ý viết tắt liên quan đến NLA:
+ UKM: The National University of Malaysia (Đại học Quốc gia Malaysia).
+ VNM: Virtual Network Mobile (Mạng di động ảo).
+ ACP: African, Caribbean and Pacific Group of States (Nhóm các quốc gia Châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương).
+ VD: Volume of distribution (Thể tích phân bố).
...

Post Top Ad