QVC là gì? Ý nghĩa của từ qvc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

QVC là gì? Ý nghĩa của từ qvc

QVC là gì ?

QVC là “Quality Value Convenience” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QVC

QVC có nghĩa “Quality Value Convenience”, dịch sang tiếng Việt là “Giá trị Chất lượng Tiện lợi”. Tên một mạng truyền hình của Hoa Kỳ.

QVC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QVC là “Quality Value Convenience”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QVC:
+ COB: Close Of Business (kết thúc kinh doanh).
+ VNM: Value of Non-originating Material (Giá trị nguyên liệu không có xuất xứ).
+ VID: Video.
...

Post Top Ad