DOC là gì? Ý nghĩa của từ doc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

DOC là gì? Ý nghĩa của từ doc

DOC là gì ?

DOC là “Doctor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DOC

DOC có nghĩa “Doctor”, dịch sang tiếng Việt là “Bác sĩ”.

DOC là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng DOC là “Doctor”.

Một số kiểu DOC viết tắt khác:
+ Document: Tài liệu.
+ Dissolved Organic Carbon: Carbon hữu cơ hòa tan.
+ Department of Computing: Khoa máy tính.
+ Department of Conservation: Cục Bảo tồn. Tên của một bộ phận dịch vụ công cộng New Zealand.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DOC:
+ MD: Medicinae Doctor (Bác sĩ y khoa).
+ CID: Criminal Investigation Department (Cục điều tra hình sự).
+ CC: Carbon Copy (Bản sao bằng giấy than).
+ CA: Conservation agriculture (Nông nghiệp bảo tồn).
+ CPE: Carbon Paste Electrode (Điện cực dán carbon).
+ DCOM: Doctor of Commerce (Tiến sĩ thương mại).
...

Post Top Ad