FAP là gì? Ý nghĩa của từ fap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

FAP là gì? Ý nghĩa của từ fap

FAP là gì ?

FAP là “Forever Alone Pleasure” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FAP

FAP có nghĩa “Forever Alone Pleasure”, dịch sang tiếng Việt là “Niềm vui mãi mãi một mình”.

FAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FAP là “Forever Alone Pleasure”.

Một số kiểu FAP viết tắt khác:
+ Face Animation Parameter: Thông số hoạt ảnh khuôn mặt.
+ Functional Analytic Psychotherapy: Liệu pháp tâm lý phân tích chức năng.
+ Funny Action Program: Chương trình hành động hài hước.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FAP:
+ OTP: Opioid Treatment Program (Chương trình điều trị opioid).
+ CAC: Collective Action Clause (Điều khoản hành động tập thể).
+ FYP: Foundation Year Program (Chương trình năm dự bị).
+ NFR: Non Functional Requirement (Yêu cầu phi chức năng).
...

Post Top Ad