IRAS là gì? Ý nghĩa của từ iras - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

IRAS là gì? Ý nghĩa của từ iras

IRAS là gì ?

IRAS là “Inland Revenue Authority of Singapore” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IRAS

IRAS có nghĩa “Inland Revenue Authority of Singapore”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan quản lý doanh thu nội địa của Singapore”.

IRAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IRAS là “Inland Revenue Authority of Singapore”.

Một số kiểu IRAS viết tắt khác:
+ Infrared Astronomical Satellite: Vệ tinh thiên văn hồng ngoại.
+ Indian Railway Accounts Service: Dịch vụ tài khoản đường sắt Ấn Độ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IRAS:
+ SDT: Service Description Table (Bảng mô tả dịch vụ).
+ GDA: Gwadar Development Authority (Cơ quan phát triển Gwadar).
+ WS: Web Service (Dịch vụ web).
+ CA: Certificate Authority (Nhà cung cấp chứng thực số).
+ GND: Integrated Authority File (Hồ sơ thẩm quyền tích hợp).
...

Post Top Ad