KRIS là gì? Ý nghĩa của từ kris - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

KRIS là gì? Ý nghĩa của từ kris

KRIS là gì ?

KRIS là “Klamath Resource Information System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KRIS

KRIS có nghĩa “Klamath Resource Information System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin tài nguyên Klamath”.

KRIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KRIS là “Klamath Resource Information System”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KRIS:
+ EXT: Extended File System (Hệ thống tệp mở rộng).
+ AMS: Automated Manifest System (Hệ thống kê khai tự động).
+ POTS: Packet-Optical Transport System (Hệ thống vận chuyển gói-quang).
+ CHS: Contact Handling System (Hệ thống xử lý liên lạc).
+ ESS: Executive Support System (Hệ thống hỗ trợ điều hành).
...

Post Top Ad