MOP là gì? Ý nghĩa của từ mop - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

MOP là gì? Ý nghĩa của từ mop

MOP là gì ?

MOP là “Maintenance Operations Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOP

MOP có nghĩa “Maintenance Operations Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức hoạt động bảo trì”. Thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực mạng máy tính.

MOP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOP là “Maintenance Operations Protocol”.

Một số kiểu MOP viết tắt khác:
+ Most Outstanding Player: Cầu thủ xuất sắc nhất.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MOP:
+ DTP: Dynamic Trunking Protocol (Giao thức Trunking động).
+ MOC: Maintenance of Certification (Duy trì chứng nhận).
+ CMP: Certificate Management Protocol (Giao thức quản lý chứng chỉ).
+ SRP: Session Request Protocol (Giao thức yêu cầu phiên).
+ SUP: Software Upgrade Protocol (Giao thức nâng cấp phần mềm).
...

Post Top Ad