NR là gì? Ý nghĩa của từ nr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

NR là gì? Ý nghĩa của từ nr

NR là gì ?

NR là “No Reply” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NR

NR có nghĩa “No Reply”, dịch sang tiếng Việt là “Không trả lời”.

NR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NR là “No Reply”.

Một số kiểu NR viết tắt khác:
+ Not Required: Không yêu cầu.
+ Not Rated: Không được xếp hạng.
+ Not Really: Không hẳn.
+ Not Right: Không đúng.
+ No Reserve: Không gìn giữ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NR:
+ RTC: Right to Censor (Quyền kiểm duyệt).
+ NLA: No Longer Available (Không còn có sẵn).
+ NGL: Not Gonna Lie (Sẽ không nói dối).
+ RNR: Read No Reply (Đọc không trả lời).
+ NX: No Execute (Không thực thi).
...

Post Top Ad