POD là gì? Ý nghĩa của từ pod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

POD là gì? Ý nghĩa của từ pod

POD là gì ?

POD là “Proof Of Delivery” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POD

POD có nghĩa “Proof Of Delivery”, dịch sang tiếng Việt là “Bằng chứng giao hàng”.

POD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POD là “Proof Of Delivery”.

Một số kiểu POD viết tắt khác:
+ Print On Demand: In theo yêu cầu.
+ Point Of Difference: Điểm khác biệt.
+ Proper Orthogonal Decomposition: Sự phân hủy trực giao thích hợp.

Gợi ý viết tắt liên quan đến POD:
+ OMW: On my way (Trên đường của tôi (trên đường đến)).
+ ICP: Iterative Closest Point (Lặp lại điểm gần nhất).
+ PP: Percentage point (Điểm phần trăm).
+ BOB: Buy On Board (Mua trên máy bay).
+ DAP: Delivery At Place (Giao hàng tận nơi).
+ POC: Proof Of Concept (Chứng minh khái niệm).
+ MOD: Media On Demand (Phương tiện theo yêu cầu).
+ LOI: Loss On Ignition (Tổn thất khi đánh lửa).
...

Post Top Ad