PTO là gì? Ý nghĩa của từ pto - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

PTO là gì? Ý nghĩa của từ pto

PTO là gì ?

PTO là “Paid Time Off” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PTO

PTO có nghĩa “Paid Time Off”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian nghỉ có trả lương”.

PTO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTO là “Paid Time Off”.

Một số kiểu PTO viết tắt khác:
+ Planned Time Off: Thời gian nghỉ theo kế hoạch.
+ Personal Time Off: Thời gian nghỉ cá nhân.
+ Power Take-Off: Bộ truyền lực.
+ Parietal, Temporal, Occipital: Đỉnh, Thái dương, Chẩm.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PTO:
+ UPF: Unified Power Format (Định dạng điện thống nhất).
+ PH: Power of Hydrogen (pH) (Sức mạnh của hydro).
+ PIT: Personal Income Tax (Thuế thu nhập cá nhân).
+ APU: Auxiliary Power Unit (Đơn vị năng lượng phụ trợ).
+ POA: Power Of Attorney (Giấy ủy quyền).
...

Post Top Ad