QMR là gì? Ý nghĩa của từ qmr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

QMR là gì? Ý nghĩa của từ qmr

QMR là gì ?

QMR là “Quality Management Representative” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QMR

QMR có nghĩa “Quality Management Representative”, dịch sang tiếng Việt là “Đại diện quản lí chất lượng”.

QMR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QMR là “Quality Management Representative”.

Một số kiểu QMR viết tắt khác:
+ Quick Medical Reference: Tham khảo y tế nhanh.
+ Qualitative Material Requirement: Yêu cầu vật liệu định tính.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QMR:
+ HRMS: Human Resources Management System (Hệ thống quản lý nguồn nhân lực).
+ MPM: Manufacturing Process Management (Quản lý quy trình sản xuất).
+ SMF: System Management Facilities (Cơ sở quản lý hệ thống).
+ CM: Content Management (Quản lý nội dung).
+ CMP: Certificate Management Protocol (Giao thức quản lý chứng chỉ).
+ KAM: Key Account Management (Quản lý tài khoản chính).
+ OMS: Order Management System (Hệ thống quản lý đơn hàng).
+ FMS: Flight Management System (Hệ thống quản lý chuyến bay).
...

Post Top Ad