MOC là gì? Ý nghĩa của từ moc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

MOC là gì? Ý nghĩa của từ moc

MOC là gì ?

MOC là “Memorandum of Convention” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOC

MOC có nghĩa “Memorandum of Convention”, dịch sang tiếng Việt là “Bản ghi nhớ quy ước”. Khi các cơ quan cấp cao giữa các chính phủ ký kết các bản thỏa thuận nào đó thì có thể gọi bằng MOC.

MOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOC là “Memorandum of Convention”.

Một số kiểu MOC viết tắt khác:
+ Minimum Oxygen Concentration: Nồng độ oxy tối thiểu.
+ Model Of Computation: Mô hình tính toán.
+ Member Of Congress: Đại biểu quốc hội.
+ Meta Object Compiler: Trình biên dịch đối tượng Meta.
+ Mars Orbiter Camera: Máy ảnh quỹ đạo sao Hỏa.
+ Maintenance of Certification: Duy trì chứng nhận.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MOC:
+ CDM: Charged-Device Model (Kiểu thiết bị đã sạc).
+ POC: Portable Oxygen Concentrator (Máy tạo oxy di động).
+ PIM: Platform-Independent Model (Mô hình nền tảng độc lập).
+ ORR: Oxygen Reduction Reaction (Phản ứng khử oxy).
+ LOI: Limiting Oxygen Index (Giới hạn chỉ số oxy).
...

Post Top Ad