TIVO là gì? Ý nghĩa của từ tivo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

TIVO là gì? Ý nghĩa của từ tivo

TIVO là gì ?

TIVO là “Television Input/Video Output” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TIVO

TIVO có nghĩa “Television Input/Video Output”, dịch sang tiếng Việt là “Đầu vào Ti vi / Đầu ra Video”.

TIVO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TIVO là “Television Input/Video Output”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TIVO:
+ AOV: Arbitrary Output Variable (Biến đầu ra tùy ý).
+ TVT: Television of Thailand (Truyền hình Thái Lan).
+ TTM: Trailing Twelve Months (Kéo dài mười hai tháng).
+ VIZ: Namely (Cụ thể là).
+ OLC: Office of Legal Counsel (Văn phòng cố vấn pháp lý).
...

Post Top Ad