ULIS là gì? Ý nghĩa của từ ulis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

ULIS là gì? Ý nghĩa của từ ulis

ULIS là gì ?

ULIS là “University of Languages and International Studies” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ULIS

ULIS có nghĩa “University of Languages and International Studies”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Ngôn ngữ và Nghiên cứu Quốc tế”. Còn có tên gọi phổ biến được dùng và biết đến nhiều hơn đó là "Trường Đại học Ngoại ngữ", thuộc "Đại học Quốc gia Hà Nội".

ULIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ULIS là “University of Languages and International Studies”.

Một số kiểu ULIS viết tắt khác:
+ University Library and Information Services: Thư viện Đại học và Dịch vụ Thông tin. Tên của một trường đại học tại Nigeria.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ULIS:
+ ERS: Ersuic languages (Ngôn ngữ Ersuic).
+ NLA: National Library of Australia (Thư viện quốc gia Úc).
+ HIS: Hangzhou International School (Trường quốc tế Hàng Châu).
+ PTY: Tocumen International Airport (Sân bay quốc tế Tocumen).
+ IM: Information Management (Quản lý thông tin).
...

Post Top Ad