UTT là gì? Ý nghĩa của từ utt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

UTT là gì? Ý nghĩa của từ utt

UTT là gì ?

UTT là “University Of Transport Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UTT

UTT có nghĩa “University Of Transport Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải”.

UTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UTT là “University Of Transport Technology”.

Một số kiểu UTT viết tắt khác:
+ Unconscious Thought Theory: Thuyết tư tưởng vô thức.
+ Unified Targeting Tool: Công cụ nhắm mục tiêu hợp nhất .
+ University of Technology of Troyes: Đại học Công nghệ Troyes.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UTT:
+ USA: University of South Alabama (Đại học nam Alabama).
+ SDT: Self-determination theory (Lý thuyết tự quyết).
+ SET: Scalar expectancy theory (Lý thuyết ước lượng vô hướng).
+ UCD: University College Dublin (Đại học Cao đẳng Dublin).
+ SUR: Sydney University Regiment (Trung đoàn Đại học Sydney).
...

Post Top Ad