SISTER là gì? Ý nghĩa của từ sister - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

SISTER là gì? Ý nghĩa của từ sister

SISTER là gì ?

SISTER là “Self-Image Support Team and Emotional Resource” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SISTER

SISTER có nghĩa “Self-Image Support Team and Emotional Resource”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm hỗ trợ hình ảnh bản thân và nguồn cảm xúc”.

SISTER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SISTER là “Self-Image Support Team and Emotional Resource”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SISTER:
+ HRP: Human Resource Planning (Hoạch định nguồn nhân lực).
+ GRP: Government Resource Planning (Hoạch định nguồn lực chính phủ).
+ SRP: Stack Resource Policy (Chính sách tài nguyên ngăn xếp).
+ RSVP: Resource Reservation Protocol (Giao thức dành riêng tài nguyên).
+ OSS: Operations Support Systems (Hệ thống hỗ trợ vận hành).
...

Post Top Ad