VIABLE là gì? Ý nghĩa của từ viable - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

VIABLE là gì? Ý nghĩa của từ viable

VIABLE là gì ?

VIABLE là “Vertical Installation Automation Baseline” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VIABLE

VIABLE có nghĩa “Vertical Installation Automation Baseline”, dịch sang tiếng Việt là “Đường cơ sở về tự động hóa cài đặt dọc”.

VIABLE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VIABLE là “Vertical Installation Automation Baseline”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VIABLE:
+ VMS: Vertical Marketing System (Hệ thống tiếp thị dọc).
+ INT: Integer (Số nguyên).
+ AMS: Automated Manifest System (Hệ thống kê khai tự động).
+ BEA: Bureau of Economic Analysis (Cục phân tích kinh tế).
+ L4L: Like for like (Thích cho việc thích).
+ EGC: European General Court (Tòa án chung châu Âu).
...

Post Top Ad