CONFIG là gì? Ý nghĩa của từ config - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

CONFIG là gì? Ý nghĩa của từ config

CONFIG là gì ?

CONFIG là “Configuration” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CONFIG

CONFIG có nghĩa “Configuration”, dịch sang tiếng Việt là “Cấu hình”.

CONFIG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng CONFIG là “Configuration”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CONFIG:
+ CM: Configuration Management (Quản lý cấu hình).
+ CCA: Cold Cranking Amps (Amps cranking lạnh).
+ NR: No Reply (Không trả lời).
+ FYE: Fiscal Year End (Tài chính cuối năm).
+ FE: Element Iron (Nguyên tố Sắt).
+ IG: Instagram.
+ GEO: Geology (Địa chất học).
...

Post Top Ad