VIZ là gì? Ý nghĩa của từ viz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

VIZ là gì? Ý nghĩa của từ viz

VIZ là gì ?

VIZ là “Namely” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VIZ

VIZ có nghĩa “Namely”, dịch sang tiếng Việt là “Cụ thể là”. Từ này thường xuất hiện dưới kiểu viết "viz.", nó được cho là có nguồn gốc tiếng Latin của "videre licet"(hay "videlicet") tương đương với từ tiếng Anh "it is permitted to see" (nó được cho phép nhìn). Và đồng nghĩa với các từ trong tiếng Anh sau "namely" (cụ thể là), "that is to say" (đó là để nói), "which is" (nó là), or "as follows" (như sau).

VIZ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng VIZ là “Namely”.

Một số kiểu VIZ viết tắt khác:
+ VIZ Media: Tên một công ty xuất bản, phân phối manga và anime của Mỹ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VIZ:
+ MOD: Media On Demand (Phương tiện theo yêu cầu).
+ VID: Video (vi-đê-ô).
+ VCN: Virtual Card Number (Số thẻ ảo).
+ IKR: I know, right? (Tôi biết mà, đúng chứ?).
+ IBO: Institutional BuyOut (Mua lại từ tổ chức).
...

Post Top Ad