ACS là gì? Ý nghĩa của từ acs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

ACS là gì? Ý nghĩa của từ acs

ACS là gì ?

ACS là “Affiliated Computer Services” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACS

ACS có nghĩa “Affiliated Computer Services”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Máy tính Liên kết”.

ACS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACS là “Affiliated Computer Services”.

Một số kiểu ACS viết tắt khác:
+ Alaska Communications Service: Dịch vụ Truyền thông Alaska.
+ American Cancer Society: Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ.
+ American Chemical Society: Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ.
+ Association of Caribbean States: Hiệp hội các quốc gia vùng Caribe.
+ Australian Computer Society: Hiệp hội máy tính Úc.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ACS:
+ ASPI: Australian Strategic Policy Institute (Viện Chính sách Chiến lược Úc).
+ AAD: Australian Antarctic Division (Bộ phận Nam Cực của Úc).
+ SCS: Soil Conservation Service (Dịch vụ bảo tồn đất).
+ ARS: Agricultural Research Service (Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp).
+ ACLS: American Council of Learned Societies (Hội đồng các xã hội được học Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad