EGBUS là gì? Ý nghĩa của từ egbus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

EGBUS là gì? Ý nghĩa của từ egbus

EGBUS là gì ?

EGBUS là “External Genitalia, Bartholin's glands, Urethra & Skene's glands” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EGBUS

EGBUS có nghĩa “External Genitalia, Bartholin's glands, Urethra & Skene's glands”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan sinh dục ngoài, tuyến Bartholin, niệu đạo & tuyến Skene”.

EGBUS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EGBUS là “External Genitalia, Bartholin's glands, Urethra & Skene's glands”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EGBUS:
+ R&S: Reconnaissance & Surveillance (Trinh sát & Giám sát).
+ OO: Over & Out (Qua khỏi).
+ DA&M: Director, Administration & Management (Giám đốc, Hành chính & Quản lý).
+ M&S: Modelling & Simulation (Mô hình hóa & Mô phỏng).
+ ASD(SO&HA): Assistant Secretary of Defense - Special Operations & Humanitarian Assistance (Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Hoạt động Đặc biệt & Hỗ trợ Nhân đạo).
+ J7: Joint Operational Plans & Interoperability Directorate (Các kế hoạch hoạt động chung & Ban giám đốc khả năng tương tác).
...

Post Top Ad