BAOR là gì? Ý nghĩa của từ baor - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

BAOR là gì? Ý nghĩa của từ baor

BAOR là gì ?

BAOR là “British Army Of the Rhine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BAOR

BAOR có nghĩa “British Army Of the Rhine”, dịch sang tiếng Việt là “Quân đội Anh ở sông Rhine”.

BAOR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BAOR là “British Army Of the Rhine”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BAOR:
+ A2C2: Army Airspace Command and Control (Bộ chỉ huy và kiểm soát không phận quân đội).
+ BCER: British Columbia Electric Railway (Đường sắt điện British Columbia).
+ BAR: British American Racing (Đua xe Anh Mỹ).
+ ABC: Associated British Corporation (Tập đoàn Anh Quốc liên kết).
+ ARWG: Army Research Working Group (Nhóm công tác nghiên cứu quân đội).
+ CBE: Commander of the Order of the British Empire (Chỉ huy Lệnh của Đế quốc Anh).
...

Post Top Ad