EPO là gì? Ý nghĩa của từ epo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

EPO là gì? Ý nghĩa của từ epo

EPO là gì ?

EPO là “Exclusive Provider Organization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPO

EPO có nghĩa “Exclusive Provider Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Nhà cung cấp Độc quyền”.

EPO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPO là “Exclusive Provider Organization”.

Một số kiểu EPO viết tắt khác:
+ Erythropoietin.
+ European Patent Office: Văn phòng Sáng chế Châu Âu.
+ Exclusive Provider Organization: Tổ chức Nhà cung cấp Độc quyền.
+ Esperanto language: Ngôn ngữ Esperanto.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EPO:
+ LIN: Lingala language (Ngôn ngữ Lingala).
+ EE: Ewe language (Ngôn ngữ ewe).
+ GDL: Game Definition Language (Ngôn ngữ định nghĩa trò chơi).
+ KI: Gikuyu language (Ngôn ngữ Gikuyu).
+ ESOL: English for Speakers of Other Languages (Tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác).
+ PO: Purchase Order (Đơn đặt hàng).
+ ORD: Office of Research and Development (Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển).
...

Post Top Ad