IJWP là gì? Ý nghĩa của từ ijwp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

IJWP là gì? Ý nghĩa của từ ijwp

IJWP là gì ?

IJWP là “Interim Joint Warfare Publication” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IJWP

IJWP có nghĩa “Interim Joint Warfare Publication”, dịch sang tiếng Việt là “Ấn phẩm về Chiến tranh hỗn hợp tạm thời”.

IJWP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IJWP là “Interim Joint Warfare Publication”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IJWP:
+ CJO: Chief of Joint Operations (Giám đốc điều hành chung).
+ NCW: Network Centric Warfare (Chiến tranh trung tâm mạng).
+ J9: Joint Public Affairs Directorate (Ban Giám đốc các vấn đề chung).
+ JANET: Joint Academic Network (Mạng lưới học thuật chung).
+ JROC: Joint Requirements Oversight Council (Hội đồng giám sát yêu cầu chung).
+ NUWC: U.S. Naval Undersea Warfare Center (Trung tâm tác chiến dưới biển của Hải quân Hoa Kỳ).
+ JSIMS: Joint Simulation System (Hệ thống mô phỏng chung).
...

Post Top Ad