JDCC là gì? Ý nghĩa của từ jdcc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

JDCC là gì? Ý nghĩa của từ jdcc

JDCC là gì ?

JDCC là “UK Joint Doctrine and Concepts Centre” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JDCC

JDCC có nghĩa “UK Joint Doctrine and Concepts Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Học thuyết và Khái niệm chung của Vương quốc Anh”.

JDCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JDCC là “UK Joint Doctrine and Concepts Centre”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến JDCC:
+ JDEM: Joint Dark Energy Mission (Nhiệm vụ năng lượng tối chung).
+ PEST: UK Public Engagement with Science and Technology (Sự tham gia của cộng đồng Vương quốc Anh với Khoa học và Công nghệ).
+ VCJCS: Vice Chairman, Joint Chiefs of Staff (Phó Chủ tịch, Tham mưu trưởng Liên quân).
+ COG: Centre Of Gravity (Tâm Trọng Lực).
+ CIPE: Centre for International Political Economy (Trung tâm Kinh tế Chính trị Quốc tế).
+ DFID: UK Department for International Development (Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh).
...

Post Top Ad