TRIPS là gì? Ý nghĩa của từ trips - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

TRIPS là gì? Ý nghĩa của từ trips

TRIPS là gì ?

TRIPS là “Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TRIPS

TRIPS có nghĩa “Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”, dịch sang tiếng Việt là “Các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ”.

TRIPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TRIPS là “Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TRIPS:
+ IPR: Intellectual Property Rights (Quyền sở hữu trí tuệ).
+ MARC: Massachusetts Animal Rights Coalition (Liên minh Quyền Động vật Massachusetts).
+ NARAL: National Abortion Rights Action League (Liên đoàn hành động về quyền phá thai quốc gia).
+ DRM: Digital Rights Management (Quản lý bản quyền kỹ thuật số).
+ ECHR: European Convention on Human Rights (Công ước Châu Âu về Nhân quyền).
+ XRML: EXtensible Rights Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu quyền mở rộng).
...

Post Top Ad