POOS là gì? Ý nghĩa của từ poos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

POOS là gì? Ý nghĩa của từ poos

POOS là gì ?

POOS là “Poo Sniffer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POOS

POOS có nghĩa “Poo Sniffer”.

POOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POOS là “Poo Sniffer”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến POOS:
+ PID: Procedural Identification (Nhận dạng thủ tục).
+ POLAD: Political Advice (Lời khuyên chính trị).
+ ORD: Office of Research and Development (Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển).
+ OED: Oxford English Dictionary (Từ điển tiếng Anh Oxford).
+ SPCA: Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Hiệp hội Phòng chống Sự tàn ác đối với Động vật).
+ SISO: Society of Independent Show Organizers (Hiệp hội các nhà tổ chức chương trình độc lập).
...

Post Top Ad