SCHIMS là gì? Ý nghĩa của từ schims - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

SCHIMS là gì? Ý nghĩa của từ schims

SCHIMS là gì ?

SCHIMS là “Soldier Combat Helmet Identification Marking System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCHIMS

SCHIMS có nghĩa “Soldier Combat Helmet Identification Marking System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống đánh dấu nhận dạng mũ bảo hiểm chiến đấu của người lính”.

SCHIMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCHIMS là “Soldier Combat Helmet Identification Marking System”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SCHIMS:
+ RIS: Range Instrumentation System (Hệ thống đo lường phạm vi).
+ MCO: Major Combat Operation (Hoạt động Chiến đấu Chính).
+ CDEC: Combat Development Experimentation Center (Trung tâm Thử nghiệm Phát triển Chiến đấu).
+ CVS: Concurrent Versions System (Hệ thống phiên bản đồng thời).
+ VANOS: Variable Nockenwelle System (Hệ thống Nockenwelle biến đổi).
+ SE: System Engineering (Kỹ thuật Hệ thống).
+ SYSOP: System Operator (Điều hành hệ thống).
...

Post Top Ad