CERDEC là gì? Ý nghĩa của từ cerdec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

CERDEC là gì? Ý nghĩa của từ cerdec

CERDEC là gì ?

CERDEC là “Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CERDEC

CERDEC có nghĩa “Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Kỹ thuật Truyền thông-Điện tử”.

CERDEC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CERDEC là “Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CERDEC:
+ TACC: Tanker Airlift Control Center (Trung tâm Kiểm soát Không vận Xe tăng).
+ NPDI: New Product Development and Introduction (Phát triển và giới thiệu sản phẩm mới).
+ FSTC: Foreign Science Technology Center (Trung tâm Khoa học Công nghệ Nước ngoài).
+ IDE: Integrated Development Environment (Môi trường phát triển tích hợp).
+ SE: System Engineering (Kỹ thuật Hệ thống).
+ KE: Knowledge Engineering (Kỹ thuật tri thức).
+ KSC: Kennedy Space Center (Trung tâm vũ trụ kennedy).
...

Post Top Ad