TRUEX là gì? Ý nghĩa của từ truex - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

TRUEX là gì? Ý nghĩa của từ truex

TRUEX là gì ?

TRUEX là “Training in Urban Environment Exercise” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TRUEX

TRUEX có nghĩa “Training in Urban Environment Exercise”, dịch sang tiếng Việt là “Tập huấn về Bài tập Môi trường Đô thị”.

TRUEX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TRUEX là “Training in Urban Environment Exercise”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TRUEX:
+ JFTX: Joint Field Training Exercise (Bài tập huấn luyện thực địa chung).
+ IME: In My Experience (Theo kinh nghiệm của tôi).
+ NUL: National Urban League.
+ EAFUS: Everything Added to Food in the United States (Mọi thứ được thêm vào thực phẩm ở Hoa Kỳ).
+ BAT: Basic Aid Training (Đào tạo viện trợ cơ bản).
+ ISEN: Internet Search Environment Number (Số môi trường tìm kiếm trên Internet).
+ SST: Training Submarine (Tàu ngầm Huấn luyện).
...

Post Top Ad