WSDL là gì? Ý nghĩa của từ wsdl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

WSDL là gì? Ý nghĩa của từ wsdl

WSDL là gì ?

WSDL là “Web Services Description Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WSDL

WSDL có nghĩa “Web Services Description Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ mô tả dịch vụ web”.

WSDL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WSDL là “Web Services Description Language”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WSDL:
+ ORI: Oriya language (Ngôn ngữ Oriya).
+ MAR: Marathi language (Ngôn ngữ Marathi).
+ IT: Italian language (Ngôn ngữ Ý).
+ CRE: Cree language (Ngôn ngữ Cree).
+ ALTE: Association of Language Testers in Europe (Hiệp hội những người kiểm tra ngôn ngữ ở Châu Âu).
+ LIM: Limburgish language (Ngôn ngữ Limburgish).
+ ISDN: Integrated Services Digital Network (Dịch vụ tích hợp Mạng kỹ thuật số).
+ AV: Avar language (Ngôn ngữ Avar).
...

Post Top Ad