ANSEL là gì? Ý nghĩa của từ ansel - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

ANSEL là gì? Ý nghĩa của từ ansel

ANSEL là gì ?

ANSEL là “American National Standard for Extended Latin” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ANSEL

ANSEL có nghĩa “American National Standard for Extended Latin”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn quốc gia Mỹ cho tiếng Latinh mở rộng”.

ANSEL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANSEL là “American National Standard for Extended Latin”.

Post Top Ad