CPSE là gì? Ý nghĩa của từ cpse - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

CPSE là gì? Ý nghĩa của từ cpse

CPSE là gì ?

CPSE là “Complex Partial Status Epilepticus” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPSE

CPSE có nghĩa “Complex Partial Status Epilepticus”, dịch sang tiếng Việt là “Trạng thái một phần phức tạp Động kinh”.

CPSE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPSE là “Complex Partial Status Epilepticus”.

Một số kiểu CPSE viết tắt khác:
+ Central Public Sector Enterprises: Doanh nghiệp khu vực công trung ương.
+ Committee on Preschool Special Education: Ủy ban về Giáo dục Đặc biệt Mầm non.
+ Capsular Polysaccharide Exporter: Nhà xuất khẩu Polysaccharide dạng viên nang.
+ California Psychology Supplemental Examination: Kỳ thi Bổ sung Tâm lý học California.

Post Top Ad