TNX là gì? Ý nghĩa của từ tnx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

TNX là gì? Ý nghĩa của từ tnx

TNX là gì ?

TNX là “Trinitroxylene” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TNX

TNX có nghĩa “Trinitroxylene”, dịch sang tiếng Việt là “Trinitro Xylen”.

TNX là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng TNX là “Trinitroxylene”.

Post Top Ad