CSDS là gì? Ý nghĩa của từ csds - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

CSDS là gì? Ý nghĩa của từ csds

CSDS là gì ?

CSDS là “Center for the Study of Developing Societies” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CSDS

CSDS có nghĩa “Center for the Study of Developing Societies”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Nghiên cứu các xã hội đang phát triển”.

CSDS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSDS là “Center for the Study of Developing Societies”.

Một số kiểu CSDS viết tắt khác:
+ Cardiovascular System Dynamics Society: Hiệp hội động lực học hệ tim mạch.
+ Census subdivisions: Các phân khu điều tra dân số.
+ Centre for Strategic and Diplomatic Studies: Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Ngoại giao.
+ Center for Strategic Deterrence Studies: Trung tâm Nghiên cứu Răn đe Chiến lược.
+ Collegiate School Debating Society: Hội tranh luận trường học Collegiate.
+ Central Securities Depositories: Lưu ký chứng khoán trung ương.
+ Center for Spatial Data Science: Trung tâm Khoa học Dữ liệu Không gian.
+ Cortical Spreading Depolarizations: Phân cực lan tỏa vỏ não.
+ Centre for Security and Defence Studies: Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng.
+ Community School Districts: Các Khu Học Chánh Cộng Đồng.
+ Centre for Social Development Studies: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội.

Post Top Ad