IFRS là gì? Ý nghĩa của từ ifrs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

IFRS là gì? Ý nghĩa của từ ifrs

IFRS là gì ?

IFRS là “International Financial Reporting Standard” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IFRS

IFRS có nghĩa “International Financial Reporting Standard”, dịch sang tiếng Việt là “Báo cáo tài chính chuẩn quốc tế”.

IFRS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IFRS là “International Financial Reporting Standard”.

Một số kiểu IFRS viết tắt khác:
+ Ice Frost Ramps: Đường dốc băng giá.
+ Investigative Filing and Reporting System: Hệ thống nộp hồ sơ và báo cáo điều tra.
+ International Financial Reporting Standards: Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế.

Post Top Ad