DIT là gì? Ý nghĩa của từ dit - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

DIT là gì? Ý nghĩa của từ dit

DIT là gì ?

DIT là “Doctor of Information Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DIT

DIT có nghĩa “Doctor of Information Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Tiến sĩ công nghệ thông tin”.

DIT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DIT là “Doctor of Information Technology”.

Một số kiểu DIT viết tắt khác:
+ Dynamic Internet Technology: Công nghệ Internet động.
+ Direct Injection Turbocharged: Tăng áp phun trực tiếp.
+ Decimation In Time: Phân rã trong thời gian.
+ Dublin Institute of Technology: Viện công nghệ Dublin.
+ Dual Inheritance Theory: Thuyết thừa kế kép.
+ Digital Imaging Technician: Kỹ thuật viên Hình ảnh Kỹ thuật số.
+ Department for International Trade: Bộ Thương mại Quốc tế.
+ Dhaka Improvement Trust: Niềm tin Cải tiến Dhaka.
+ Diiodotyrosine.
+ Dietary Induced Thermogenesis: Sự phát sinh nhiệt do chế độ ăn uống.
+ Directory Information Tree: Cây thông tin thư mục.
+ Data In Transit: Dữ liệu đang chuyển tuyến.
+ Department of Internal Trade: Khoa nội thương.
+ Directorate for Information Technologies: Tổng cục Công nghệ Thông tin.
+ Direct Injection Turbo: Turbo phun trực tiếp.
+ Detectability, Identification and Tracking: Khả năng phát hiện, Nhận dạng và Theo dõi.
+ Department of International Trade: Khoa thương mại quốc tế.
+ Digital Ion Trap: Bẫy ion kỹ thuật số.
+ Doctor of Industrial Technology: Tiến sĩ Công nghệ Công nghiệp.
+ Diploma in Industrial Technician: Văn bằng Kỹ thuật viên Công nghiệp.
+ Department for Infrastructure and Transport: Cục Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải.
+ Disseminated In Time: Phổ biến kịp thời.
+ Diploma In Teaching: Văn bằng giảng dạy.
+ Diploma in Information Technology: Văn bằng Công nghệ Thông tin.
+ Defining Issues Test: Kiểm tra xác định vấn đề.
+ Dili Institute of Technology: Học viện công nghệ Dili.
+ Dead In Tow: Chết trong Tow.
+ Decision Identification Tree: Cây xác định quyết định.
+ Dabbagh Information Technology: Công nghệ thông tin Dabbagh.
+ Do It Tomorrow: Làm việc đó vào ngày mai.
+ Directorate of Industrial Training: Tổng cục Đào tạo Công nghiệp.
+ Dissemination In Time: Phổ biến kịp thời.

Post Top Ad