FACT là gì? Ý nghĩa của từ fact - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

FACT là gì? Ý nghĩa của từ fact

FACT là gì ?

FACT là “First Aid Care Team” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FACT

FACT có nghĩa “First Aid Care Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm chăm sóc sơ cứu”.

FACT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FACT là “First Aid Care Team”.

Một số kiểu FACT viết tắt khác:
+ Foundation for the Analysis of Competitions and Tournaments: Nền tảng cho việc phân tích các cuộc thi và giải đấu.
+ FICCI Arbitration and Conciliation Tribunal: Tòa án hòa giải và trọng tài FICCI.
+ Food, Agriculture, Conservation, and Trade: Thực phẩm, Nông nghiệp, Bảo tồn và Thương mại.
+ Furthering Asbestos Claim Transparency: Làm tăng tính minh bạch của yêu cầu bồi thường về amiăng.
+ Freedom Against Censorship Thailand: Tự do chống kiểm duyệt Thái Lan.
+ Falsely Accused Carers and Teachers: Người chăm sóc và giáo viên bị buộc tội sai.
+ First G-APD Cherenkov Telescope: Kính viễn vọng G-APD Cherenkov đầu tiên.
+ Food Animal Concerns Trust: Niềm tin về Mối quan tâm Động vật Thực phẩm.
+ Federation Against Copyright Theft: Liên đoàn Chống Trộm cắp Bản quyền.
+ Foundation for Accountability and Civic Trust: Nền tảng cho Trách nhiệm giải trình và Niềm tin Công dân.
+ Fertilisers and Chemicals Travancore: Phân bón và Hóa chất Travancore.
+ Federation of American Consumers and Travelers: Liên đoàn Người tiêu dùng và Du khách Hoa Kỳ.
+ Fair and Accurate Credit Transactions Act: Đạo luật giao dịch tín dụng công bằng và chính xác.
+ Foundation for Advancement in Cancer Therapy: Nền tảng cho sự tiến bộ trong điều trị ung thư.
+ Foundation For Advancement of Cultural Ties: Nền tảng cho sự tiến bộ của ràng buộc văn hóa.
+ Fayette Area Coordinated Transportation: Khu vực Fayette Phối hợp Vận chuyển.

Post Top Ad