FSBS là gì? Ý nghĩa của từ fsbs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

FSBS là gì? Ý nghĩa của từ fsbs

FSBS là gì ?

FSBS là “Federal Savings Banks” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FSBS

FSBS có nghĩa “Federal Savings Banks”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng tiết kiệm liên bang”.

FSBS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FSBS là “Federal Savings Banks”.

Một số kiểu FSBS viết tắt khác:
+ Force Support Battalions: Các tiểu đoàn hỗ trợ lực lượng.
+ Fire Support Bases: Căn cứ hỗ trợ chữa cháy.

Post Top Ad