GFP là gì? Ý nghĩa của từ gfp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

GFP là gì? Ý nghĩa của từ gfp

GFP là gì ?

GFP là “Green Fluorescent Protein” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GFP

GFP có nghĩa “Green Fluorescent Protein”, dịch sang tiếng Việt là “Protein huỳnh quang xanh”.

GFP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GFP là “Green Fluorescent Protein”.

Một số kiểu GFP viết tắt khác:
+ Guided Functional Peer: Đồng đẳng chức năng có hướng dẫn.
+ Generations For Peace: Thế hệ vì hòa bình.
+ General Foundation Program: Chương trình nền tảng chung.
+ Generalized First-Price: Giá đầu tiên tổng quát.
+ Global Fire Power: Sức mạnh cháy toàn cầu.
+ Ghana Freedom Party: Đảng Tự do Ghana.
+ General Foundations Program: Chương trình nền tảng chung.
+ Game, Fish & Parks: Trò chơi, Cá & Công viên.
+ Generic Framing Procedure: Quy trình tạo khung chung.
+ Goa Forward Party.
+ Glass-reinforced plastics: Nhựa gia cố bằng thủy tinh.
+ Gallatin Forest Partnership: Đối tác rừng Gallatin.
+ Global Feminisms Project: Dự án Nữ quyền Toàn cầu.

Post Top Ad