IIP là gì? Ý nghĩa của từ iip - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

IIP là gì? Ý nghĩa của từ iip

IIP là gì ?

IIP là “International Investment Position” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IIP

IIP có nghĩa “International Investment Position”, dịch sang tiếng Việt là “Vị thế đầu tư quốc tế”.

IIP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IIP là “International Investment Position”.

Một số kiểu IIP viết tắt khác:
+ International Institute of Physics: Viện Vật lý Quốc tế.
+ Index of Industrial Production: Chỉ số sản xuất công nghiệp.
+ International Information Programs: Các chương trình thông tin quốc tế.
+ Irish Independence Party: Đảng Độc lập Ailen.
+ Indian Institute of Packaging: Viện Bao bì Ấn Độ.
+ Indian Institute of Petroleum: Viện Dầu khí Ấn Độ.
+ Idiopathic Interstitial Pneumonia: Viêm phổi kẽ vô căn.
+ International Ice Patrol: Tuần tra băng quốc tế.
+ International Institute for Peace: Viện Hòa bình Quốc tế.
+ Investors in People: Các nhà đầu tư vào con người.
+ Infosys Information Platform: Nền tảng thông tin Infosys.
+ Israel Investment Partners: Đối tác đầu tư của Israel.
+ Investor In People: Nhà đầu tư vào con người.
+ intra- and infrapyramidal: trong và ngoại tháp.
+ Innovation In Prosecution: Đổi mới trong truy tố.
+ Institute of Intellectual Property: Viện sở hữu trí tuệ.
+ Industrial Innovation and Partnerships: Đổi mới công nghiệp và quan hệ đối tác.
+ Individual Investor Programme: Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân.
+ Invisible IRC Project: Dự án IRC vô hình.
+ International Inventories Programme: Chương trình hàng tồn kho quốc tế.
+ Independent Irish Party: Đảng Ireland độc lập.
+ Integrated Information Platform: Nền tảng thông tin tích hợp.
+ Iraqi Islamic Party: Đảng Hồi giáo Iraq.
+ ISDN Interworking Profile: Cấu hình liên kết ISDN.
+ Instituto Indigenista Peruano.
+ Immigrant Investor Program: Chương trình nhà đầu tư nhập cư.
+ Identification and Intervention Program: Chương trình xác định và can thiệp.
+ Institute for International Programs: Viện các Chương trình Quốc tế.
+ Immigration Investor Programs: Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư.
+ Irrigation Improvements Project: Dự án Cải thiện Thủy lợi.
+ Industry Immersion Programme: Chương trình hòa nhập ngành.
+ Institute of Investigations in Psychology: Viện Điều tra Tâm lý học.
+ Industry Implementation Pilot: Thí điểm triển khai trong ngành.
+ Indian Institute of Psychometry: Viện đo lường tâm lý Ấn Độ.
+ Intergovernmental Informatics Programme: Chương trình Tin học Liên chính phủ.
+ Individualized Instruction Program: Chương trình hướng dẫn được cá nhân hóa.
+ Interoperability Interface Protocol: Giao thức giao diện khả năng tương tác.
+ Industry Internship Program: Chương trình thực tập trong ngành.
+ Irrigation Improvement Program: Chương trình Cải thiện Thủy lợi.
+ International Institute of Philosophy: Viện Triết học Quốc tế.

Post Top Ad