GUTS là gì? Ý nghĩa của từ guts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

GUTS là gì? Ý nghĩa của từ guts

GUTS là gì ?

GUTS là “Grand Unified Task System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GUTS

GUTS có nghĩa “Grand Unified Task System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống nhiệm vụ thống nhất lớn”.

GUTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GUTS là “Grand Unified Task System”.

Một số kiểu GUTS viết tắt khác:
+ Grand Unified Theories: Các lý thuyết thống nhất lớn.
+ Gargoyle Undergraduate Tiddlywinks Society: Hiệp hội Tiddlywinks bậc đại học Gargoyle.
+ Growing Up Today Study: Nghiên cứu ngày nay lớn lên.
+ Georgetown University Transportation Shuttle: Xe đưa đón của Đại học Georgetown University.
+ Gujarat University of Transplantation Sciences: Đại học Khoa học Cấy ghép Gujarat.
+ General unified threshold model of survival: Mô hình ngưỡng sinh tồn thống nhất chung.
+ Ghana Union of Theatre Societies: Liên hiệp các hiệp hội sân khấu Ghana.

Post Top Ad