IPP là gì? Ý nghĩa của từ ipp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

IPP là gì? Ý nghĩa của từ ipp

IPP là gì ?

IPP là “Internet Printing Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IPP

IPP có nghĩa “Internet Printing Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức in qua Internet”.

IPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPP là “Internet Printing Protocol”.

Một số kiểu IPP viết tắt khác:
+ Individual Pension Plan: Kế hoạch hưu trí cá nhân.
+ Independent Power Producer: Nhà sản xuất điện độc lập.
+ Irish Parliamentary Party: Đảng Quốc hội Ireland.
+ Isopentenyl pyrophosphate: Isopentenyl pyrophosphat.
+ Institute for Plasma Physics: Viện Vật lý Plasma.
+ Imprisonment for Public Protection: Bỏ tù vì sự bảo vệ của cộng đồng.
+ Industrial Partnership Programme: Chương trình đối tác công nghiệp.
+ International Petroleum Products: Sản phẩm dầu mỏ quốc tế.
+ Independent People's Party: Đảng nhân dân độc lập.
+ Integrated Power Package: Gói điện tích hợp.
+ Individual Partnership Programme: Chương trình hợp tác cá nhân.
+ International PhD Programme: Chương trình Tiến sĩ Quốc tế.
+ International Price Program: Chương trình giá quốc tế.
+ Integrated Program Plan: Kế hoạch Chương trình Tích hợp.
+ Independent Power Project: Dự án điện độc lập.
+ Integrated Performance Primitives: Hiệu suất nguyên thủy tích hợp.
+ India Pride Project: Dự án Niềm tự hào Ấn Độ.
+ Individual Partnership Program: Chương trình hợp tác cá nhân.
+ Instructional Practices and Policy: Chính sách và Thực hành Hướng dẫn.
+ Individualized Program Plan: Kế hoạch chương trình cá nhân hóa.
+ Ibadan Peoples Party: Đảng Nhân dân Ibadan.
+ Institute of Public Policy: Viện Chính sách Công.
+ Ionospheric Pierce Point: Điểm Pierce tầng điện ly.
+ Incomplete Precocious Puberty: Dậy thì sớm không hoàn toàn.
+ Instrument Pointing Platform: Nền tảng trỏ dụng cụ.
+ Institute for Public Policy: Viện Chính sách Công.
+ Inter-Pulse Period: Khoảng thời gian giữa các xung.
+ Imaging Photopolarimeter: Máy đo quang phổ hình ảnh.
+ Independent Power Plants: Nhà máy điện độc lập.
+ Indian Placement Program: Chương trình Vị trí Ấn Độ.
+ Institutional Placement Program: Chương trình sắp xếp tổ chức.
+ Insilicos Proteomics Pipeline: Đường ống dẫn Insilicos Proteomics.
+ Important Persons Protection: Bảo vệ những người quan trọng.
+ Institute of Psychotherapy and Psychotraumatology: Viện Tâm lý trị liệu và Tâm lý học.
+ Integration Pilot Program: Chương trình thí điểm tích hợp.
+ Investment Priorities Plan: Kế hoạch ưu tiên đầu tư.
+ Independent Power Plant: Nhà máy điện độc lập.
+ Ignatian Pedagogical Paradigm: Mô hình sư phạm Ignatian.
+ Independent Power Provider: Nhà cung cấp điện độc lập.
+ Institute for Public and Politics: Viện Chính trị và Công cộng.
+ Indians People Party: Đảng Nhân dân Ấn Độ.
+ Integrated Practice Protocol: Giao thức Thực hành Tích hợp.
+ Independent Paralympic Participants: Người tham gia Paralympic độc lập.
+ Independent Project Portfolio: Danh mục dự án độc lập.
+ International Puzzle Parties: Tiệc giải đố quốc tế.
+ Innovative Partnership Program: Chương trình Đối tác Sáng tạo.
+ Indonesian Parrot Project: Dự án vẹt Indonesia.
+ Institut Pengurusan Peladang.
+ International Programmes Project: Dự án các chương trình quốc tế.
+ Integrated Plant-Protection: Bảo vệ thực vật tổng hợp.
+ International Puzzle Party: Tiệc xếp hình quốc tế.
+ Intermountain Power Project: Dự án điện liên đài.
+ Internationally Protected Persons: Những người được bảo vệ quốc tế.
+ International Parliamentary Program: Chương trình Nghị viện Quốc tế.
+ Individual Program Planned: Lập kế hoạch chương trình cá nhân.

Post Top Ad