FADV là gì? Ý nghĩa của từ fadv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

FADV là gì? Ý nghĩa của từ fadv

FADV là gì ?

FADV là “First Advantage” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FADV

FADV có nghĩa “First Advantage”, dịch sang tiếng Việt là “Lợi thế đầu tiên”.

FADV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FADV là “First Advantage”.

Post Top Ad