CUE là gì? Ý nghĩa của từ cue - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

CUE là gì? Ý nghĩa của từ cue

CUE là gì ?

CUE là “Carbon Usage Effectiveness” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CUE

CUE có nghĩa “Carbon Usage Effectiveness”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu quả sử dụng carbon”.

CUE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CUE là “Carbon Usage Effectiveness”.

Một số kiểu CUE viết tắt khác:
+ Catholic University in Erbil: Đại học Công giáo ở Erbil.
+ Cadillac User Experience: Trải nghiệm người dùng Cadillac.
+ Commission for University Education: Ủy ban Giáo dục Đại học.
+ Coalition of University Employees: Liên minh Công nhân viên Đại học.
+ Center for Urban Equity: Trung tâm Công bằng Đô thị.
+ Collaborative Ukrainian Experiment: Hợp tác thử nghiệm tiếng Ukraina.
+ Capilano University Editions: Phiên bản Đại học Capilano.
+ Commonwealth United Entertainment: Khối thịnh vượng chung giải trí thống nhất.
+ Circular Unitary Ensemble: Khối tròn đơn nhất.
+ Committee on Urban Environment: Ủy ban Môi trường Đô thị.
+ Conquerors of UnderEarth: Người chinh phục UnderEarth.
+ Center for Urban Education: Trung tâm Giáo dục Đô thị.
+ Center for Urban Entrepreneurship: Trung tâm Khởi nghiệp Đô thị.

Post Top Ad