JORA là gì? Ý nghĩa của từ jora - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

JORA là gì? Ý nghĩa của từ jora

JORA là gì ?

JORA là “Journal Of Retracing Africa” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JORA

JORA có nghĩa “Journal Of Retracing Africa”, dịch sang tiếng Việt là “Tạp chí Retracing Africa”.

JORA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JORA là “Journal Of Retracing Africa”.

Post Top Ad