MIU là gì? Ý nghĩa của từ miu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

MIU là gì? Ý nghĩa của từ miu

MIU là gì ?

MIU là “Memory Interface Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MIU

MIU có nghĩa “Memory Interface Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị giao diện bộ nhớ”.

MIU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MIU là “Memory Interface Unit”.

Một số kiểu MIU viết tắt khác:
+ Maharishi International University: Đại học quốc tế Maharishi.
+ Manarat International University: Đại học quốc tế Manarat.
+ Mongolia International University: Đại học quốc tế Mông Cổ.
+ Misr International University: Đại học quốc tế Misr.
+ Al-Mustafa International University: Đại học quốc tế Al-Mustafa.
+ Myanmar Imperial University: Đại học Hoàng gia Myanmar.
+ Media Interoperability Unit: Đơn vị khả năng tương tác phương tiện.
+ Military Intelligence Unit: Đơn vị tình báo quân sự.
+ Money-In-the-Utility: Tiền trong tiện ích.
+ Major Incident Unit: Đơn vị sự cố lớn.
+ Manipal International University: Đại học quốc tế Manipal.
+ Minor Injuries Unit: Đơn vị chấn thương nhẹ.
+ Movement for Israeli Urbanism: Phong trào cho Chủ nghĩa Đô thị Israel.
+ Memory Interface Units: Đơn vị giao diện bộ nhớ.
+ Main Instrument Unit: Thiết bị chính.
+ Manipur International University: Đại học quốc tế Manipur.
+ Mobile Internet Unit: Đơn vị Internet di động.
+ Mohi-ud-Din Islamic University: Đại học Hồi giáo Mohi-ud-Din.
+ Major Investigations Unit: Đơn vị điều tra chính.
+ Motif Interacting with Ubiquitin: Motif Tương tác với Ubiquitin.
+ Marconi International University: Đại học quốc tế Marconi.
+ Minor Injury Unit: Đơn vị chấn thương nhẹ.
+ Midwestern Intermediate Unit: Đơn vị trung gian Trung Tây.

Post Top Ad