NCCT là gì? Ý nghĩa của từ ncct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

NCCT là gì? Ý nghĩa của từ ncct

NCCT là gì ?

NCCT là “Non-Cooperative Countries and Territories” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NCCT

NCCT có nghĩa “Non-Cooperative Countries and Territories”, dịch sang tiếng Việt là “Các quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác”.

NCCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NCCT là “Non-Cooperative Countries and Territories”.

Một số kiểu NCCT viết tắt khác:
+ National Committee for Counter Trafficking: Ủy ban Quốc gia về Chống buôn người.
+ National Center for Competency Testing: Trung tâm Kiểm tra Năng lực Quốc gia.
+ National Council for Children's Television: Hội đồng Quốc gia về Truyền hình Thiếu nhi.
+ Native Canadian Centre of Toronto: Trung tâm Toronto của người Canada bản địa.
+ National Center for Computational Toxicology: Trung tâm Quốc gia về Chất độc Tính toán.
+ National Center for Curriculum and Textbook: Trung tâm Giáo trình và Sách giáo khoa Quốc gia.
+ National Council for Cooperative Training: Hội đồng quốc gia về đào tạo hợp tác.
+ National Council of Canadian Tamils: Hội đồng quốc gia về tiếng Tamil của Canada.
+ National Council of Cooperative Training: Hội đồng quốc gia về đào tạo hợp tác.
+ Nationwide Ceasefire Coordination Team: Nhóm điều phối ngừng bắn trên toàn quốc.

Post Top Ad