NEG là gì? Ý nghĩa của từ neg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

NEG là gì? Ý nghĩa của từ neg

NEG là gì ?

NEG là “Negative” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NEG

NEG có nghĩa “Negative”, dịch sang tiếng Việt là “Phủ định”.

NEG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng NEG là “Negative”.

Một số kiểu NEG viết tắt khác:
+ Nordtank Energy Group: Tập đoàn năng lượng Nordtank.
+ Non Evaporable Getters: Người nhận không bay hơi.
+ Net Energy Gain: Tăng năng lượng ròng.
+ National Energy Guarantee: Đảm bảo năng lượng quốc gia.
+ Non-Evaporable Getter: Getter không bay hơi.
+ New Economic Geography: Địa lý kinh tế mới.
+ New Environmental Governance: Quản trị môi trường mới.
+ Nanocomposite Electrical Generators: Máy phát điện nanocomposite.
+ Non Evaporable Getter: Getter không bay hơi.
+ National Eyecare Group: Nhóm chăm sóc mắt quốc gia.
+ National Emergency Grants: Trợ cấp khẩn cấp quốc gia.
+ Network Europe Group: Nhóm mạng châu Âu.

Post Top Ad