SORBS là gì? Ý nghĩa của từ sorbs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

SORBS là gì? Ý nghĩa của từ sorbs

SORBS là gì ?

SORBS là “Spam and Open Relay Blocking System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SORBS

SORBS có nghĩa “Spam and Open Relay Blocking System”, dịch sang tiếng Việt là “Spam và mở hệ thống chặn chuyển tiếp”.

SORBS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SORBS là “Spam and Open Relay Blocking System”.

Post Top Ad